Conference
Location

Den regionala nätverksstaden - myter, drömmar, verklighet.

I tre teman behandlas de utmaningar som ligger i att förverkliga den regionala nätverksstaden inom ramen för en nordisk välfärdsmodell och med ökad rörlighet samtidigt bli mer resurssnål och klimatsmart.

Den regionala strukturen. Hur använder människor i vardagslivet den regionala
nätverksstaden för arbete, service, boende och rekreation? Är stadsnätverk
konkurrenskraftiga i den utvecklingsfas som nordiska länder befinner sig i?

Det regionala ledarskapet. Vilka samverkansformer och samverkansprocesser
krävs mellan politiska företrädare på olika nivåer och mellan betydelsefulla
institutioner som universitet, näringsliv mm.

Den regionala identiteten. Vilken roll spelar kulturella och sociala aspekter för
livet i nätverksstaden? Hur ser en trovärdig delaktighet ut när hembygden inte är en
plats utan flera? Lokal och regionala beslutsfattare och planerare medverkar från såväl värdregionen som NCN-städerna. Forskare, kulturarbetare, branschföreträdare och ’verklighetens folk’ skapar perspektiv- och ögonblicksbilder av livet och utvecklingsmöjligheterna.

Konferensen börjar söndagen den 12 maj kl 17 och avslutas tisdagen den 14 maj kl 15.
Föreläsningar, panel- och plenumdiskussioner, studiebesök varvas under dagarna.
Konferensen sammanfattas i en policydeklaration.