Kvartal 8

Kvartal 8

Lillestrøm

I dag skiller bebyggelsen i kvartal 8 seg fra det øvrige sentrumsområdet ved en mer fragmentert struktur. Dagens bebyggelse er i noe varierende stand. Kvartalet ligger mot Torvet i Lillestrøm som er sentralt plassert i bystrukturen, men ligger noe bortgjemt og har ingen tydelig lesbarhet.

Det ønskes utviklet et attraktivt bykvartal som kan bidra til en positiv utvikling av sentrum.
Tomtens sentrale beliggenhet tilsier relativt høy utnyttelse, samtidig som nybygget skal kunne innpasses i byens småskalabebyggelse. Bebyggelsen skal utformes slik at fotgjengerforbindelser og tilkomsten til Torvet bedres.