Linköping

Linköping är en stad i stark utveckling. Kommunen har passerat 150 000 invånare och siktar nu på mot 200 000 invånare. Ostlänken, höghastighetsjärnvägen mellan Linköping och Stockholm, som ska vara färdigbyggd 2028, kommer att ge ytterligare positiva effekter för tillväxten. Man kommer att kunna åka snabbare till Stockholm och flera andra städer. Men höghastighetsjärnvägen kommer också att ge att positiva effekter för regionutvecklingen genom att Stambanan avlastas så att pendeltågstrafiken kan utvecklas. Ambitionen är att staden ska bli tätare och mera sammanhållen. Möjligheten att lägga järnvägsspåren i en tunnel under centrala Linköping studeras. En sådan lösning skulle ge mycket positiva effekter för Linköpings stadsutveckling. I Linköping pågår ett aktivt arbete med att utveckla innerstaden. Stora satsningar görs på utveckling av gator och torg. Förtätningar välkomnas, men varje projekt måste vara större än sig själv –bidra till vitalisering och ses i en helhet. Arbetet med en utvecklingsplan för innerstaden pågår. Linköping ska genomföra en bo- och samhällsbyggnadsmässa – LinköpingsBo2017. Mässområdet ligger i anslutning till universitetet i utkanten av staden. Ambitionen är att mässområdet ska bidra till att knyta samman stadens centrala delar med universitetet. Utformningen av området har föregåtts av en arkitekttävling.

More information

Official website of Linköping.

Contacts

Julia Appelgren

Översiktsplanerare
Julia.appelgren@linkoping.se +46 13 20 67 22

Christoffer Hernestig

Planarkitekt
Christoffer.pettersson-hernestig@linkoping.se +46 13 20 73 31