Linköping

Linköping är en stad i stark utveckling. Kommunen har passerat 150 000 invånare och siktar nu mot att vara hemort för 200 000 invånare med en utblick på 250 000 invånare i större strategiska planer. Ostlänken, höghastighetsjärnvägen mellan Linköping och Järna som ska vara färdigbyggd 2028, är en viktig förutsättning för stadens utveckling. Restiderna till huvudstaden kommer kortas och regionen kopplas samman genom bättre förbindelser med ett hållbart transportsätt. Regionens utveckling gynnas då ett bredare näringsliv blir nåbart och genom att Stambanan avlastas så att pendeltågstrafiken kan utvecklas. Kommunens ambition är att den nya järnvägen ska gå genom en tunnel under staden. En sådan lösning skulle ge mycket positiva effekter för Linköpings stadsutveckling och möjligheten att låta innerstaden växa över Stångån. I Linköping pågår ett aktivt arbete med att utveckla innerstaden. Stora satsningar görs på utveckling av gator och torg till mer gångvänliga och levande innerstadsmiljöer. Förtätningar välkomnas, men varje projekt måste vara större än sig själv och bidra till stadens helhet. Innerstaden ska utvidgas och för detta finns inriktningar och strategier i Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad, som 2016 antogs som ett tillägg till översiktsplanen för staden. Under 2016 inleddes arbetet med att ta fram ett kompletterande tillägg för Linköpings ytterstad. Översiktsplanen ska ge inriktningar och strategier för hur ytterstadens urbana kvaliteter kan utvecklas samtidigt som den sociala sammanhållningen ökar och fler bostäder kommer till. Linköping bjuder under september 2017 in till bo- och samhällsbyggnadsexpot för Vallastaden. En motsvarande bomässa har inte ägt rum sedan Bo01 i Malmö 2001. Andra aktuella projekt i Linköpings kommun är landsbygdens och småorternas utveckling med stöd i den gemensamma översiktsplanen med Norrköpings kommun, stadsutveckling kring universitetet och Mjärdevi science park, det dialogbaserade planprogrammet för Skäggetorp, bostads- och verksamhetsutveckling i Ebbepark och byggandet av Övre Vasastaden.

More information

Official website of Linköping.

Contacts

Joel Petersson Berge

Planarkitekt, Plankontoret
Joel.PeterssonBerge@linkoping.se +46 (0) 13-20 73 27

Julia Appelgren

Översiktsplanerare, Plankontoret
Julia.appelgren@linkoping.se +46 13 20 67 22