Umeå

Umeå är en av de starkaste tillväxtorterna i Sverige och har under de senaste 20 åren gått från 95000 invånare till 118 000. Umeås två universitet, som idag har ca 38 000 inskrivna studenter, är en viktig drivkraft för stadens tillväxt. Stadens expansiva näringsliv och det faktum att Umeå är en attraktiv och trygg stad att bo och leva i är ytterligare bidragande. Visionen är att Umeå ska fortsätta växa mot 200 000 invånare år 2050. Staden ska kunna utveckla ytterligare bärkraft för en mångfald av näringsliv, kultur och service och samtidigt erbjuda attraktiva och hållbara livsmiljöer för invånarna. Umeå ska vara ett ”storstadsalternativ” i norr. Här planeras för en utveckling av stadskvaliteter med en ökad täthet, dynamiska och levande mötesplatser i det offentliga rummet, attraktiva boendemiljöer och satsningar på hållbara och effektiva transporter såväl inom staden, som för förbindelser med omvärlden. I översiktsplanen ingår en fördubbling av antalet boende och arbetsplatser i de centralaste stadsdelarna med förtätning och högre hushöjder, men även stora satsningar i parker och torgplatser. Effekterna av detta visar sig redan idag med omfattande stadsutvecklingsprojekt i centrum. Under de senaste åren har det också gjorts stora infrastruktursatsningar i Umeå. Bygget av Botniabanan ger avsevärda förbättringar för regional samverkan. Den nya ringleden förbättrar trafiksäkerheten och luftkvaliteten i centrum. Den skapar samtidigt möjligheter att omvandla de tidigare Europavägarna till stadsgator och nya bebyggelsemiljöer.

More information

Official website of Umeå.

Contacts

Malin Lagervall

Planeringschef
malin.lagervall@umea.se +46 90 16 14 38

PERNILLA HELMERSSON

SAMHÄLLSPLANERARE
pernilla.helmersson@umea.se +46 90 16 11 95