Inspiration till Nordic City Lab: tre bra idéer från Lilleström
Lillestrøm

Inspiration till Nordic City Lab: tre bra idéer från Lilleström

Vid Lab III i Lilleström använde vi vår kollektiva intelligens för att formulera tre bra idéer till det fortsatta arbetet med Nordic City Lab.

Några favoriter var:

 • Utnyttja befintliga nätverk och samarbeten med aktörer
 • Använda resurserna i sparringgruppen
 • Fokus på kopplingen mellan strategisk/politisk nivå och konkreta initiativ

 

Och vi på kansliet tar med oss följande tre uppmaningar:

 • Förtydliga och konkretisera syftet med utställning
 • Formulera värdeskapandet med utställningen för invånarna
 • Behov av verktyg för dialog

 

 

Alla idéer

 

Utställningens övergripande syfte och mål

 • Förtydliga och konkretisera syftet med utställningen
 • Översätta utställningen/ vårt projekt till något som blir meningsfullt för invånarna
 • Klargöra invånarnas roll
 • Formulera värdeskapandet med utställningen för invånarna
 • Visa invånarna deras möjlighet att påverka stadsutvecklingen

 

Utställningens fokus

 • Visa dilemman, ta folk på allvar, visa olika bilder (inte för naivt)
 • Framtidsbilder kan ge inspiration till hur staden kan förändras
 • Arbeta med stadens identitet
 • Medverkan från olika aktörer kan synliggöra olika dilemman bättre
 • Fokus på kopplingen mellan strategisk/politisk nivå och konkreta initiativ

 

Avgörande förutsättningar

 • Få politiskt ägarskap för projektet (för att få det prioriterat och finansierat)
 • Budget en förutsättning för att genomföra utställningen
 • Säkra resurser

 

Organisering av arbetet

 • Orientera det politiska nätverket om arbetet mot 2020
 • Ta fram projekt- och aktivitetsplan för arbetet (tillsammans med invånare)
 • Ta fram organisationsdiagram med fokus på resurser
 • Fortsätta arbeta med de planer vi har
 • Definiera vilka som ingår i arbetet
 • Utnyttja befintliga nätverk och samarbeten med aktörer
 • Gemenskapszoner – organisering på tvärs mellan förvaltning, invånare, näringsliv och politiker – i utvecklingen av utställningen
 • Använda resurserna i sparringgruppen
 • Koppla kommunikatör till projektet

 

Utställningens innehåll

 • Koppla utställningen till medborgardialog
 • Koppla utställningen till redan pågående projekt
 • Koppla utställningen till experiment i staden
 • Involvera invånare i arbetet med stadsvandring
 • Lokal kompetens (invånare) vs. expertkompetens (tjänsteperson)

 

Utställningens form

 • Stadsvandring med stationer med info om stadens utveckling
 • Stationer byggs upp med tält som visar olika teman och aspekter
 • Utställningen sker i form av stadsdelsfester

 

Kommunikation

 • Behov av verktyg för dialog
 • Viktigt att kommunicera arbetet och aktiviteterna ut i staden
 • Steg 1 är den interna kommunikationen (medarbetare kommun + samarbetande aktörer) och steg 2 den externa (invånare)
 • Omvärldsbevakning av AR (augmented reality)