Felles masterplan for Trondheims Bycampus
Trondheim

Felles masterplan for Trondheims Bycampus

Masterplanen er en felles plattform som beskriver overordnede prinsipper og målsetninger for videre utbygging og utvikling i området. Man ønsker at masterplanen inspirerer til videre utvikling av et spennende område, med planen som et viktig fundament. Arbeidet har beskrevet de ønskede utviklingstrekk som partene er enige om, og listet opp ideer man i fellesskap kan gjennomføre for å stimulere til ønsket utvikling.

Masterplanen er et resultat av et langsiktig arbeid i plangruppa for helhetlig campus- og byutvikling i Trondheim der NTNU, HiST, Trondheim kommune, SINTEF, Studentsamskipnaden i Trondheim, Sør-Trøndelag fylkeskommune og studentene møtes. Det er ført dialog og diskusjon med et bredt spekter av interessenter. Høsten 2013 har det blitt arrangert flere små arbeidsmøter og workshops der ulike tema har blitt diskutert. I november ble det avholdt en stor workshop med i overkant av 55 deltakere fra et bredt spekter av organisasjoner og virksomheter. En rekke analyser og mindre utredninger er utført som bakgrunn for planen.

Masterplanen har hovedfokus på hvordan man kan skape en attraktiv og inspirerende bycampus sentralt i Trondheim gjennom sambruk, åpne førsteetasjer, tilrettelegging for kultur, aktivitet og byliv osv. Den drøfter behovet for attraktive og levende møteplasser og byrom, hvordan man sikrer god tilgjengelighet og hvordan man forvalter arealressursene i området best mulig.

 Planen er presentert i en spennende digital versjon og finnes her.