Nytt nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024

Nytt nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024

Känner du till att Nordiska Ministerrådet har ett nytt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024 och tillsatt en arbetsgrupp för ”Hållbara städer”?

De nordiska länderna har många likheter när det gäller samhällsstruktur och urbana utmaningar. Länderna kan lära av varandra för att hitta de bästa innovativa lösningarna och styrmedlen för att lösa klimat- och miljöutmaningarna i våra städer. Nordiskt samarbete om hållbara städer kan bidra till att lösa klimatutmaningar och nå framsteg i genomförandet av Agenda 2030, FN:s Nya Urbana Agenda samt EU:s Urbana Agenda.

Det är här som Nordic City Networks arbete och medlemmar kan kopplas in. Nordiska Ministrrådet vill ha lärande exempel från städer i Norden. Thomas Brunk, direktör på Nordic City Network, har haft ett inledande samtal med Patrik Faming, ordförande i arbetsgruppen för Hållbara städer, om ett samarbete. Arbetsgruppen kommer att lägga fast sin verksamhetsplan i juni 2019 och efter det forsätter diskussionen om hur NCN och arbetsgruppen inom NMR kan samarbete framöver mellan policynivå och genomförande i praktiken på stadsnivå.

Nordiska ministerådet har kommit överens om ett samarbetsprogram inom miljö och klimat perioden 2019-2024. Det har fem fokusområden: 

  1. Cirkulär ekonomi
  2. Klimat & luft
  3. Kemikalier
  4. biologiskt mångfald
  5. Hav & kust

Under område "Cirkulär ekonomi" ligger en nordisk arbetsgrupp för Hållbara städer, som leds av det svenska Boverket. 

Under perioden prioriteras: 

  • att stärka erfarenhetsutbyte och samarbete kring nordiska lösningar för en hållbar stadsutveckling
  • att verka för att nordiska städer utvecklas socialt, miljömässigt och ekonomiskt för att bidra till att genomföra FN:s Nya Urbana Agenda och EU:s Urbana Agenda.

NMR samarbetsprogram (1)