Linköping

Linköping är Sveriges femte största kommun med 160 000 invånare. Linköpings kommun planerar nu för 200 000 invånare, med en utblick mot 250 000 invånare, i större strategiska planer.

 

Höghastighetsjärnvägen Ostlänken är en viktig förutsättning för stadens fortsatta utveckling. Restiderna till huvudstaden kommer kortas och regionen kopplas samman genom bättre förbindelser med ett hållbart transportsätt. Regionens utveckling gynnas då ett bredare näringsliv blir nåbart och genom att den befintliga stambanan avlastas så att pendeltågstrafiken kan utvecklas.

 

I Linköping pågår ett aktivt arbete med att utveckla innerstaden. Stora satsningar görs på utveckling av gator och torg till mer promenadvänliga och levande innerstadsmiljöer. Förtätningar välkomnas, men varje projekt måste vara större än sig själv och bidra till stadens helhet. Innerstaden utvecklas med stöd av inriktningar och strategier i Utvecklingsplanen för Linköpings innerstad, en översiktsplan som antogs 2016 som ett tillägg till översiktsplanen för staden, samt tillägg om arkitektur, mötesplatser och trafik.

 

Ett arbete pågår för att ta fram en motsvarande översiktsplan för resterande staden, en Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad. Utvecklingsplanen ska ge inriktningar och strategier för hur ytterstadens urbana kvaliteter kan utvecklas samtidigt som den sociala sammanhållningen ökar och fler bostäder möjliggörs.

 

Linköping bjöd under september 2017 in till bo- och samhällsbyggnadsexpot för Vallastaden. En motsvarande bomässa har inte ägt rum sedan Bo01 i Malmö 2001. De delar av staden där större byggprojekt genomförs för tillfället är Ebbe park, övre Vasastaden samt inom stadsdelarna Mjärdevi och Västra Valla.
More information

More information

Official website of Linköping

Contacts

Alisa Basic

Stadsplaneringschef, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

alisa.basic@linkoping.se

+46 722060974
X
X