Tripple helix–samarbete ska främja nordisk stadsutveckling

Nordiska ministerrådets vision för 2030 är att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region. Därför inleder Nordregio, Nordic City Network och Nordiska Ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer ett samarbete för att främja utbyte mellan forskning, policyutveckling och praktik.

 

Med sitt samarbete vill de tre organisationerna accelerera den gröna omställningen, bygga ekonomisk resiliens samt skapa jämlika och inkluderande städer och samhällen.

 

  • Tillsammans skapar vi en tripple helix-effekt med kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskning, policy och praktik säger Marcus Horning, ordförande Nordic City Network.

 

Agenda 2030 är slutmålet

För att möta de samhällsutmaningar vi står inför krävs samverkan mellan olika aktörer och nivåer. Framtidens hållbara samhällen skapas genom att vi gemensamt definierar såväl problembeskrivningen som lösningarna.  Genom att applicera aktuell forskning i pilotprojekt, utvärdera befintliga praktiker samt dela kunskap och inspiration via konferenser och seminarier vill de tre organisationerna bidra till uppfyllandet av Agenda 2030 och främja ett konkurrenskraftigt Norden.

 

  • Mål 11 som fokuserar på hållbara städer och samhällen är avgörande för att uppnå agendan. Offentliga rum i form av säkra och inkluderande grönområden kan bidra till såväl social hållbarhet som att möta samhällsutmaningarna kring ett förändrat klimat. I dessa frågor har vi mycket att lära av varandra i Norden, säger Patrik Faming, ordförande i nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städer.

 

Rolf Elmér, direktör Nordregio fyller i:

 

  • Samarbetet ger oss stor potential att sprida nordiska lösningar för hållbar stadsutveckling såväl inom som utanför Norden.

 

De tre organisationerna

Nordregio är ett ledande nordiskt och europeiskt forskningscenter för regional utveckling och planering, inrättat av Nordiska ministerrådet. Nordregio bedriver lösningsorienterad och tillämpad forskning och tar upp aktuella frågor både ur ett forskningsperspektiv och från politiska beslutsfattare och utövare.

Nordiska ministerrådets arbetsgrupp för hållbara städers mål är att bidra till uppfyllandet av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och genomförandet av den nordiska visionen med fokus på att stärka erfarenhetsutbytet och samarbetet kring nordiska lösningar för en hållbar stadsutveckling. Arbetsgruppen leds av Boverket (Sveriges ansvariga förvaltningsmyndighet för planering, byggande och boende) med representanter från alla de nordiska länderna.

Nordic City Network är ett nätverk och tankesmedja bestående av 13 mellanstora städer i Norden. Nätverket organiserar praktiker inom stadsutveckling såsom planerare, arkitekter och strateger  som vill dela kunskap och erfarenhet för att utveckla hållbara nordiska städer.

 

Kontakt

X
X